ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.03.2567
1

วันที่ 28-30 มีนาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมที่นี่ มีดี รีสอร์ท ชั้น 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมี ผศ.ดร. ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ และ นายตุลาชัย สังขวิชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการ OTOP, ผู้ประกอบการในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรกรรายย่อย เข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย ในการนี้มี นางสาวเสาวลักษณ์ ศัพทเสวี นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจาก นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.02.2567
7

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.15 น. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่านระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง แรงงานจังหวัดอ่างทอง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง และผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคการเกษตรและสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ และบ้านกลองเอกราช แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้ง การส่งเสริมอาหารฮาลาล นอกจากนี้ ยังได้รับทราบถึงการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในระดับ G2G ซึ่งอินโดนีเซียจะเพิ่มการขอซื้อข้าวจากไทย 1 ล้านตัน เป็นจะขอซื้อ 2 ล้านตันภายในปีนี้ด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เยือนจังหวัดภาคกลาง ในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยในระดับท้องถิ่น รวมทั้ง รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.02.2567
11

ผู้ตรวจราชการฯ ศุภกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปรับปรุงโรงงานของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามผลการปรับปรุงโรงงานของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ริมถนนสายอ่างทอง-พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 36 หมู่ 2 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง ผู้ผลิต และจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่ของประเทศ จากการตรวจติดตามพบว่า ปัจจุบัน โรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งโรงงานดำเนินการปรับปรุงโรงงานตามคำแนะนำของอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่ปากปล่องจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด และควบคุมการปล่อยสารเคมีและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีอันตรายต่อสุขภาพ และอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจราชการ ขอให้ทางโรงงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวอ่างทองต่อไป

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03